Πρόταση του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Αγρινίου-Θέρμου για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής φοίτησης στα Νηπιαγωγεία στους Δήμους Αγρινίου & Θέρμου

Ο Σύλλογός μας προτείνει την άμεση εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής φοίτησης στα Νηπιαγωγεία των Δήμων Αγρινίου και Θέρμου, βασιζόμενος καταρχήν στους παρακάτω παιδαγωγικούς λόγους:

  • Σκοπός της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική. Με τη φοίτηση των παιδιών στο Νηπιαγωγείο επιτυγχάνεται η ομαλή προσαρμογή του παιδιού στο κοινωνικό σύνολο µε άνεση και ασφάλεια και η ένταξή του στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον.
  • Το Νηπιαγωγείο στοχεύει επίσης στην αφομοίωση γενικών ανθρώπινων γνώσεων και ικανοτήτων και στην ανάπτυξη ψυχικών ιδιοτήτων, απαραίτητων για τη ζωή στην κοινωνία. Τέτοιες είναι η κατάκτηση του προφορικού και γραπτού λόγου, η ανάπτυξη της ικανότητας του προσανατολισμού στο χώρο και το χρόνο, η διαμόρφωση αμοιβαίων σχέσεων µε τους άλλους ανθρώπους.
  • Αυτή η δυνατότητα ανάπτυξης εξασφαλίζεται με τη θεσμοθέτηση της δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, την οποία όλα αυτά τα χρόνια διεκδίκησε η πλειοψηφία του κοινωνικού συνόλου και το εκπαιδευτικό κίνημα με τεκμηριωμένα επιστημονικά επιχειρήματα.

Θεωρούμε λοιπόν, ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουμε να συνδράμουμε  στην  υλοποίηση των απαραίτητων μέτρων (στέγαση, υλικοτεχνική υποδομή, προσλήψεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού κ.ά.), ώστε να εφαρμοστεί άμεσα και καθολικά η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση.

Βασική θέση του Συλλόγου μας είναι ότι η εφαρμογή του ν.4521/2018 πρέπει να οδηγήσει:

  • Τη Δημοτική Αρχή στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους Δημόσιους Βρεφονηπιακούς σταθμούς, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής όλων των βρεφών.
  • Στη δυνατότητα φοίτησης όλων των προνηπίων στα Δημόσια Νηπιαγωγεία με τις κατάλληλες υποδομές, σε κατάλληλα κτίρια, όπου θα είναι δυνατή η παραγωγή εκπαιδευτικού έργου και η λειτουργία ολοήμερου προγράμματος.

Με βάση τα στοιχεία της Δ/νσης Π.Ε. Αιτ/νίας, ο εκτιμώμενος αριθμός των επιπλέον προνηπίων που θα φοιτήσουν στα νηπιαγωγεία της πόλης του Αγρινίου δεν ξεπερνούν τα 200.

Ο Σύλλογός μας, μετά από συνάντηση με τις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων, κατέγραψε (όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα) τον αριθμό των επιπλέον προνηπίων που μπορούν να φοιτήσουν στις ήδη υπάρχουσες κτιριακές υποδομές, ο οποίος εκτιμάται στα 193.

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΝΗΠΙΑ ΝΗΠΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  
1 ΝΗΠ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 01ο 2/ΘΕΣΙΟ 3/ΘΕΣΙΟ 11 49 60 60  
2 ΝΗΠ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 02ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 3/ΘΕΣΙΟ 2/ΘΕΣΙΟ 11 26 37 40  
3 ΝΗΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 01ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 3/ΘΕΣΙΟ 3/ΘΕΣΙΟ 10 22 32 40  
4 ΝΗΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 02ο 2/ΘΕΣΙΟ 2/ΘΕΣΙΟ 2 28 30 40  
5 ΝΗΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 03ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2/ΘΕΣΙΟ 2/ΘΕΣΙΟ 6 25 31 36  
6 ΝΗΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 04ο 1/ΘΕΣΙΟ 2/ΘΕΣΙΟ 4 14 18 33  
7 ΝΗΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 05ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2/ΘΕΣΙΟ 3/ΘΕΣΙΟ 8 28 36 50  με το 19ο
8 ΝΗΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 06ο 3/ΘΕΣΙΟ 2/ΘΕΣΙΟ 9 33 42 50  
9 ΝΗΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 07ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2/ΘΕΣΙΟ 3/ΘΕΣΙΟ 8 30 38 50  
10 ΝΗΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 08ο (τμ ένταξης) 2/ΘΕΣΙΟ 2/ΘΕΣΙΟ 5 37 42 44  
11 ΝΗΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 09ο (ολοήμερο) 1/ΘΕΣΙΟ 3/ΘΕΣΙΟ 4 22 26 30  
12 ΝΗΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10ο 2/ΘΕΣΙΟ 2/ΘΕΣΙΟ 14 27 41 40  
13 ΝΗΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2/ΘΕΣΙΟ 3/ΘΕΣΙΟ 7 24 31 40  
14 ΝΗΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2/ΘΕΣΙΟ 2/ΘΕΣΙΟ 8 28 36 40 15
15 ΝΗΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13ο 1/ΘΕΣΙΟ 1/ΘΕΣΙΟ 5 9 14 25  
16 ΝΗΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 14ο 1/ΘΕΣΙΟ 1/ΘΕΣΙΟ 9 12 21 30  
17 ΝΗΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 15ο 3/ΘΕΣΙΟ 4/ΘΕΣΙΟ 12 32 44 55  
18 ΝΗΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 16ο (τμ ένταξης) 2/ΘΕΣΙΟ 4/ΘΕΣΙΟ 12 18 30 50  
19 ΝΗΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 17ο 1/ΘΕΣΙΟ 1/ΘΕΣΙΟ 2 12 14 18  
20 ΝΗΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 18ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2/ΘΕΣΙΟ 2/ΘΕΣΙΟ 9 14 23 40  
21 ΝΗΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 19ο 1/ΘΕΣΙΟ 1/ΘΕΣΙΟ 7 16 23    
22 ΝΗΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 20ο 1/ΘΕΣΙΟ 1/ΘΕΣΙΟ 6 10 16 20  
23 ΝΗΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 21ο 2/ΘΕΣΙΟ 2/ΘΕΣΙΟ 9 23 32 40  
24 ΝΗΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 22ο (ΑΝΑΣΤΟΛΗ) 1/ΘΕΣΙΟ            
25 ΝΗΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 23ο 2/ΘΕΣΙΟ 2/ΘΕΣΙΟ 11 29 40 40  

Επίσης, θέτουμε υπόψη σας πως υπάρχουν διαθέσιμες προς χρήση τουλάχιστον τρεις (3) επιπλέον αίθουσες φοίτησης, στο 23ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου (1) καθώς και στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (2).

Ακόμη, σύμφωνα με τα συγκεντρωθέντα στοιχεία των υπολοίπων Νηπιαγωγείων του Δήμου Αγρινίου υπάρχει η δυνατότητα φοίτησης των επιπλέον προνηπίων στις ήδη υπάρχουσες κτιριακές υποδομές.

Θεωρούμε ότι, βάσει των ανωτέρω, η πρόταση του Συλλόγου μας για εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής φοίτησης στα Νηπιαγωγεία των Δήμων Αγρινίου και Θέρμου είναι απολύτως τεκμηριωμένη και άμεσα πραγματοποιήσιμη.