Νηπιαγωγείο… «Το πρώτο μας σχολείο!»

Αγαπητοί γονείς,

Καλωσορίζουμε τα παιδιά σας κι εσάς στο πρώτο σχολείο που λέγεται νηπιαγωγείο. Στο νηπιαγωγείο τα παιδιά σας θα κάνουν τα πρώτα βήματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, χωρίς όμως το νηπιαγωγείο να είναι τμήμα του Δημοτικού. Έχει το δικό του πρόγραμμα βασισμένο στις ιδιαιτερότητες αυτής της ηλικίας παιδιών. Εμείς οι νηπιαγωγοί έχουμε μάλιστα μια εξαιρετική δυνατότητα εφαρμογής αυτού του προγράμματος στα Ολοήμερα τμήματα Νηπιαγωγείου.

Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιεί ως διδακτικό εργαλείο το παιχνίδι, το οποίο αποτελεί το πιο κατάλληλο μέσο για να συγκροτήσουν τα παιδιά τις πρώτες τους γνώσεις, αξίες, δεξιότητες και ικανότητες. Άλλωστε χάρις στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση των νηπιαγωγών, αυτό που τα παιδιά νοιώθουν ως παιχνίδι έχει στέρεες επιστημονικές βάσεις.

Ο ρόλος του Νηπιαγωγείου αναδεικνύεται σημαντικός για την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και για την πρόληψη τυχόν μαθησιακών δυσκολιών, τη σχολική επιτυχία και την καλύτερη επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Επιπλέον επισημαίνεται, ότι οι ατομικές και ομαδικές μαθησιακές εμπειρίες που αποκτούν τα παιδιά στο οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο της φοίτησης στο Νηπιαγωγείο δημιουργούν κατάλληλες προϋποθέσεις για την ομαλή τους μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο.

Το χρονικό των Νηπιαγωγείων

Κάνοντας μία ιστορική αναδρομή του ρόλου και του θεσμού του Νηπιαγωγείου παρατηρούμε ότι η ιστορία του στην Ελλάδα ξεκινά από το 1895. Με την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση του 1929 τα νηπιαγωγεία υπάγονται στο υπουργείο Παιδείας, εντάσσονται στη στοιχειώδη εκπαίδευση (Α/θμια) και η φοίτηση σε αυτά είναι δύο (2) χρόνια. Περαιτέρω, με το άρθρο 2 του Ν. 1566/1985 (Α΄167) ορίστηκε ότι: «1. Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση παρέχεται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία  και  3. Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής»..

Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι το Νηπιαγωγείο από την ίδρυση του και μέχρι σήμερα ανήκει στη Γενική Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στη βαθμίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η αναγκαιότητα της φοίτησης στο νηπιαγωγείο όλων των προνηπίων

Η φοίτηση των προνηπίων (4-5 ετών) στο νηπιαγωγείο είναι αναγκαία για τέσσερις σημαντικούς λόγους:

α) Διότι λαμβάνουν εκπαίδευση από εκπαιδευτικό προσωπικό εξειδικευμένο για την εκπαίδευση της ηλικιακής ομάδας 4-6 ετών (προνήπια – νήπια), δηλαδή από νηπιαγωγούς του κλάδου ΠΕ60.

β) Διότι φοιτώντας δύο χρόνια δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρώσουν αποτελεσματικά και να υλοποιήσουν τους στόχους του υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος που είναι προαπαιτούμενοι για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις του δημοτικού σχολείου.

γ) Διότι μέσα στα δύο χρόνια φοίτησης διασφαλίζεται η δυνατότητα διερεύνησης και πρόληψης των μαθησιακών δυσκολιών και η έγκαιρη αντιμετώπιση τους μέχρι το παιδί να φοιτήσει στο δημοτικό σχολείο. Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα να επιτευχθεί στο νηπιαγωγείο, αυτό που ονομάζεται «πρώιμη παρέμβαση».

δ) Διότι διευκολύνει την ομαλή μετάβαση των παιδιών στο δημοτικό σχολείο.

Πλούσιο σε ερεθίσματα σχολικό περιβάλλον

Επομένως, μιλάμε ήδη για συστηματική εκπαίδευση με σκόπιμους, συγκεκριμένους και μεθοδευμένους μαθησιακούς στόχους, μέσα σε ένα εκπαιδευτικά ευέλικτο και με πλούσια ερεθίσματα σχολικό περιβάλλον, που με βάση το παιχνίδι, την προσωπική διερεύνηση, τη δημιουργικότητα και την εργασία σε ομάδες θα αποτελέσει τη βάση για την ομαλή ένταξη των παιδιών στη μαθητική κοινότητα και στη συνέχεια στην κοινωνία.

Οι θεμελιώδεις αξιακές αρχές για την παιδεία επιτάσσουν μεταξύ άλλων και την παροχή 2χρονης, δημόσιας, δωρεάν και υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στο δημόσιο Νηπιαγωγείο, που θα είναι ανοιχτό για όλα τα παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες για μάθηση, συμμετοχή, συνεργασία, επικοινωνία, διερεύνηση, δημιουργικότητα και αποδοχή.

Να θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική φοίτηση των προνηπίων

Στη σημερινή συγκυρία και με δεδομένη την τεράστια σπουδαιότητα της φοίτησης στο Νηπιαγωγείο, η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει στην υποχρεωτική θεσμοθέτηση της φοίτησης και των προνηπίων. Η υποχρεωτική φοίτηση των προνηπίων (4 – 5 ετών) σημαίνει την υποχρέωση της πολιτείας να αναθέτει την εκπαίδευση των παιδιών αυτής της ηλικίας σε εκπαιδευτικούς ΠΕ60, των Παιδαγωγικών τμημάτων των Πανεπιστημίων, που έχουν σπουδάσει αποκλειστικά για την εκπαίδευση της ηλικιακής ομάδας των 4-6 ετών.

Συγκεκριμένα, θα επιλυθούν

Εκπαιδευτικά προβλήματα διότι όλα τα παιδιά ηλικίας 4 – 5 ετών θα φοιτούν σε νηπιαγωγεία και θα επωφελούνται από το Αναλυτικό πρόγραμμα και την εκπαίδευση από εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, δηλαδή Εκπαιδευτικών ΠΕ60.

Κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα των οικογενειών, διότι αποδεσμεύοντας ποσοστό 20% περίπου (στοιχεία ΕΕΤΑΑ) της ηλικιακής ομάδας 4 – 5 ετών από τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς θα δίνεται πλέον η δυνατότητα μεγαλύτερης απορρόφησης μικρότερων ηλικιών (2 – 4 ετών) σε αυτούς. Ανακτάται δηλαδή χρήσιμος χώρος για την εξυπηρέτηση περισσοτέρων παιδιών ηλικίας 2 – 4 ετών σε αυτό τον φορέα, ανακουφίζοντας την οικογένεια.

Εν κατακλείδι, οι παιδικοί σταθμοί θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως την ηλικιακή ομάδα 0-4 ετών, μέχρι την έναρξη της φοίτησής των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή στο νηπιαγωγείο. Ενώ το νηπιαγωγείο θα πρέπει να καλύπτει πλήρως την ηλικιακή ομάδα 4-6 ετών που ήδη ανήκει με νόμο στο νηπιαγωγείο (Ν. 1566/85, άρθρο 2, παρ. 3), καλύπτοντας εκπαιδευτικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα των οικογενειών.

Φίλοι γονείς,

για όλους τους παραπάνω λόγους σε καλούμε να γράψεις τα παιδιά σου (προνήπιο – νήπιο) στο δημόσιο Νηπιαγωγείο της περιοχής σου και επιπλέον για μας

η 2χρονη δημόσια και δωρεάν Προσχολική Αγωγή είναι δικαίωμα και ανάγκη όλων των παιδιών, και θα πρέπει να είναι και απαίτηση δική σας, ώστε κανένα προνήπιο και νήπιο να μη μείνει έξω από το Δημόσιο Νηπιαγωγείο.