Συντάκτης: Γραμματεία

Καθήκοντα Σχολικών Συμβούλων

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των σχολικών συμβούλων καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.1304/1982, σε συνδυασμό με την αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ αρ. 1340/Β) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, από τις οποίες προκύπτει ότι o σχολικός σύμβουλος συνεργάζεται όχι μόνο με το διευθυντή, το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό συμβούλιο του […]

Περισσότερα

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Διευθυντών Εκπαίδευσης

Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 Άρθρο 14 -Έργο των Διευθυντών Εκπαίδευσης 1. Οι Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τη γενική ευθύνη της διοίκησης και του ελέγχου λειτουργίας των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους. 2. Εποπτεύουν, ελέγχουν, συντονίζουν και καθοδηγούν τη λειτουργία των Γραφείων Εκπαίδευσης, των Γραφείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και […]

Περισσότερα

Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων

Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4057 Άρθρο πρώτο Το κεφάλαιο ΣΤ΄ του Μέρους Δ΄ του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, Α΄ 26 ) αντικαθίσταται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΡΓΙΑ−ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Άρθρο 103 Αυτοδίκαιη θέση σε αργία 1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία ο υπάλληλος ο οποίος στερήθηκε […]

Περισσότερα

Στήριξη του αγώνα των καθαριστριών

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αγρινίου-Θέρμου «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» στηρίζει τις εργαζόμενες στην καθαριότητα των δημοσίων σχολείων, οι οποίες καθημερινά αγωνίζονται ώστε τα σχολεία μας να διατηρούνται καθαρά, συμβάλλοντας στην ασφάλεια και την υγιεινή μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι περισσότερες από αυτές απασχολούνται με συμβάσεις έργου και αμείβονται με πενιχρές αμοιβές που δεν αντιστοιχούν στο σύνολο της […]

Περισσότερα

Εκλογές για Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή 2015

Στις 24 Νοεμβρίου 2015 έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής στο Σύλλογο Εκπ/κών Λειτουργών Π.Ε. Αγρινίου – Θέρμου «Κοσμάς ο Αιτωλός» από τις οποίες προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: Ψήφισαν:                   668 Έγκυρα:                     617 Άκυρα – Λευκά:        51 Έλαβαν για το Δ.Σ. ΔΑΚΕ 230 έδρες  4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 176 έδρες  […]

Περισσότερα