Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με άδειες αναπληρωτών εκπ/κών ΕΣΠΑ από ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας

Απάντηση σε ερώτημα του Συλλόγου μας σχετικά με άδειες αναπληρωτών εκπ/κών ΕΣΠΑ από την ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με άδειες αναπληρωτών εκπ/κών ΕΣΠΑ»
ΣΧΕΤ.: το 46/24-10-2017 έγγραφο του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Αγρινίου-Θέρμου «ΚΟΣΜΑΣ Ο
ΑΙΤΩΛΟΣ» (αρ. εισερχ. ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας: 4356/26-10-2017).
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν
έχει την αρμοδιότητα να παρέχει οδηγίες προς τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης αναφορικά με τη χορήγηση
αδειών. Οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης οφείλουν να εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία και τις εγκυκλίους
που έχει εκδώσει η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και συνεπώς
οποιοδήποτε θέμα άπτεται της νομοθεσίας θα πρέπει να απευθύνεται ιεραρχικά στις Υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ.
Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε οδηγία έχει δοθεί από την Υπηρεσία μας αφορά
αποκλειστικά τεχνικά θέματα που αφορούν την μισθοδοσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Ειδικότερα, όσον αφορά τις κανονικές άδειες, έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένες Δ/νσεις Εκπαίδευσης
προκειμένου να καταχωρίσουν κανονική άδεια σε ημέρες που παρεμβάλλεται
Σαββατοκύριακο/αργία, καταχωρούν εκ παραδρομής και τις εν λόγω ημέρες
(Σαββατοκύριακο/αργία), με αποτέλεσμα να περικόπτονται ποσά από την αποζημίωση μη
ληφθείσας άδειας. Η Υπηρεσία μας, προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματα των
αναπληρωτών εκπαιδευτικών, επισημαίνει κατά καιρούς στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης, ότι οι
κανονικές άδειες πρέπει να καταχωρούνται μεμονωμένα, προς αποφυγή του ανωτέρω φαινομένου.
Εξυπακούεται ότι η οδηγία αυτή δεν σχετίζεται με το δικαίωμα αίτησης χορήγησης άδειας ούτε και με τη λήψη άδειας σε Σαββατοκύριακο/αργία, όταν το σχολείο λειτουργεί (π.χ. εθνικές εορτές).
Στην περίπτωση αυτή, στο πρόγραμμα μισθοδοσίας θα καταχωρηθεί άδεια το Σαββατοκύριακο/αργία δεδομένου ότι έτσι αποτυπώνεται η πραγματικότητα.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ