Καταγγελία για την αδυναμία μεταφοράς του Δημοτικού και Νηπιαγωγείου ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου

Το ΔΣ του συλλόγου Δασκάλων-Νηπιαγωγών Αγρινίου-Θέρμου καταγγέλλει

«Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων ( ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.)  είναι φιλανθρωπικό Σωματείο  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  και συμβάλλει σημαντικά  για την αποκατάσταση , δηλαδή τη  διάγνωση , θεραπεία , εκπαίδευση  και επαγγελματική κατάρτιση των παιδιών  με κινητικές κυρίως αναπηρίες και εγκεφαλική παράλυση , προβλήματα λόγου και μάθησης  από ηλικίας ολίγων ημερών έως και 16 ετών. Ασκεί δηλαδή κοινωφελή δραστηριότητα.

Είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύεται  από το Υπουργείο  Υγείας .

Διαθέτει έξι κέντρα σε όλη την Ελλάδα , ένα εκ των οποίων  στο Αγρίνιο , τα οποία λειτουργούν  με το σύστημα της ανοιχτής περίθαλψης και εφαρμόζουν προγράμματα αποκατάστασης  ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες του παιδιού.

Το Παράρτημα της ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου ιδρύθηκε  το 1999, στεγάζεται σε παραχωρημένο κτίριο του ΠΙΚΠΑ που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου (οδός Πάνου Σούλου)  και στο οποίο λειτουργεί διθέσιο νηπιαγωγείο και εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο, υπαγόμενα στο Υπουργείο Παιδείας  , καθώς και ιατρικό  , θεραπευτικό, ψυχολογικό,  κοινωνικό και διοικητικό τμήμα αυτής.

Το κτίριο αυτό  λόγω της θέσης του  στο κέντρο της πόλης  και στερούμενο αυλείου χώρου , δεν επαρκεί  για την κάλυψη  των αυξημένων  πλέον αναγκών  της ΕΛΕΠΑΠ.

Με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 134/21-11-2008 έγγραφό της , ζήτησε  από το Δημοτικό Συμβούλιο   να της παραχωρηθεί  χώρος  για την κάλυψη  των αναγκών  στέγασης  και λειτουργίας  όλων των τμημάτων  του Παραρτήματός της που λειτουργούν στο Αγρίνιο (κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης, κ.λ.π.), Δημόσιο Νηπιαγωγείο, κ΄ Δημοτικό Σχολείο.

Ενδεδειγμένος  και κατάλληλος χώρος για το σκοπό αυτό , επιλέχθηκε χώρος που βρίσκεται  στην περιοχή  Γκένοβα  (Ο.Τ. Γ. 1046) εκτάσεως 2.028 ,89 Μ2 , δεδομένου ότι βρίσκεται έξω από το πυκνοδομημένο κέντρο της πόλης , σε μια αναπτυσσόμενη περιοχή  που προσφέρεται  για τέτοιες υπηρεσίες.

Ο χώρος αυτός  παραχωρήθηκε κατά χρήση στην ΕΛΕΠΑΠ , σύμφωνα με τους εξής όρους:

  1. Διάρκεια της παραχώρησης θα είναι 50 έτη.
  2. Η παραχώρηση της χρήσης της παραπάνω έκτασης στην ΕΛΕΠΑΠ γίνεται υπό τον όρο, ότι αυτή θα κατασκευάσει τις κτηριακές υποδομές της σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. Σε περίπτωση μη πλήρωσης του όρου αυτού, η χρήση της παραπάνω έκτασης θα επανέρχεται στο Δήμο Αγρινίου.
  3. Η ΕΛΕΠΑΠ δεν θα έχει το δικαίωμα εκμίσθωσης  ή παραχώρησης  με οποιονδήποτε τρόπο  της χρήσης του παραχωρουμένου χώρου σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
  4. Η δαπάνη για την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης θα βαρύνει την ΕΛΕΠΑΠ.

Σύμφωνα με τους παραπάνω όρους,  στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου της 16ης/2008, το Δημοτικό Συμβούλιο εκείνης της περιόδου αποφάσισε ομόφωνα(αρ. απόφασης 303/2008), «να παραχωρήσει στην «Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων (ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.)»  κατά χρήση μόνο, έκταση 2.028,89 m2, η οποία βρίσκεται στην περιοχή Γκένοβα (Ο.Τ.Γ. 1046) του Δήμου Αγρινίου και  περιγράφεται στο από Σεπτέμβριο 2008 τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και θεωρήθηκε από την Δ/ντρια  Μελ. Σχεδ. Πόλης κ΄ Πολεοδομικού Σχεδιασμού, για την εξυπηρέτηση της κοινωφελούς δραστηριότητάς της,  ήτοι: (αντιγράφουμε κατά λέξη) «για την κάλυψη των αναγκών στέγασης και λειτουργίας όλων των τμημάτων του Παραρτήματός της  που λειτουργούν στο Αγρίνιο (κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης, κ.λ.π.), καθώς και για τη στέγαση του Δημόσιου Νηπιαγωγείου  και Δημοτικού Σχολείου».

Να επισημάνουμε εδώ πως το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο ΕΛΕΠΑΠ είναι Δημόσια , υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Θέματα κτηριακά και περιουσίας δημοσίων σχολείων σύμφωνα με το Ν. 1894/ 1990 έχουν μεταβιβαστεί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης . Αυτό σημαίνει ότι για τη στέγασή τους, βάσει αυτού του Νόμου, αποφασίζει ο Δήμος Αγρινίου στον οποίο υπάγονται. Επειδή στην προγραμματική σύμβαση που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης/2012 τακτικής του συνεδρίασης και αριθμό απόφασης 108/2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΧΩ65-ΛΥΑ) δεν αναφέρονται πουθενά, ούτε στην περιγραφή του έργου, ούτε στο μέρος εκείνο που αφορά στην περιγραφή του κτιρίου, ούτε στη λειτουργία του, οι υποδομές και οι χώροι για τη στέγαση του Δημόσιου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου, το ΔΣ του συλλόγου Δασκάλων-Νηπιαγωγών Αγρινίου-Θέρμου καταγγέλλει    την αναντιστοιχία  της απόφασης 303/2008 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου της 16ης/2008, σύμφωνα με την οποία παραχωρήθηκε δημόσια γη  στο Παράρτημα της ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου και για τη στέγαση του Δημόσιου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου, και του υλοποιημένου έργου.

Το 2014 ανακοινώθηκε από την ΕΛΕΠΑΠ στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ότι τα εναπομείναντα τετραγωνικά για το Σχολείο και το Νηπιαγωγείο ήταν 144!  για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες  28 μαθητών του Δημοτικού και 5 του Νηπιαγωγείου, οι οποίοι διανύουν αρκετά χιλιόμετρα καθημερινά για να πάνε στο Σχολείο , να μείνουν 5 ώρες και να ξαναδιανύσουν τα ίδια χλμ. για να επιστρέψουν εξαντλημένοι στα σπίτια τους .Και είναι παιδιά με πολύ σοβαρές αναπηρίες.

Φαίνεται ότι τα 2028,89 τ.μ. δημόσιας γης που διατέθηκαν και τα 5.200.000 ευρώ δημόσιου χρήματος, δεν ήταν τόσα όσα χρειάζονταν για να ζουν και να εκπαιδεύονται οι  μαθητές στο σχολικό τους χώρο αξιοπρεπώς.

 

Το ΔΣ του συλλόγου Δασκάλων-Νηπιαγωγών Αγρινίου-Θέρμου διερωτάται:

-Με ποιο σκεπτικό εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης/2012 τακτικής του συνεδρίασης, αφού δεν αναφέρονται πουθενά, ούτε στην περιγραφή του έργου, ούτε στο μέρος εκείνο που αφορά στην περιγραφή του κτιρίου, ούτε στη λειτουργία του, οι υποδομές και οι χώροι για τη στέγαση του Δημόσιου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου;

-Με ποιον τρόπο θα αρθεί η παραπάνω αναντιστοιχία;

-Η μη υλοποίηση του παραπάνω όρου, συνιστά αιτία άρσης της παραχώρησης;